میر حسین فریاد می کشید: آی دزد آی دزد!

میرحسین و کروبی کاندیداهای شکست خورده در انتخابات دهم با علم به اینکه در انتخابات رای نخواهند آورد و بر اساس تمام نظر سنجی های داخلی و خارجی این مطلب به وضوح مشخص شده بود اما بدنبال یک طرح و نقشه که دشمن آن را هدایت می کرد با برنامه ریزی و اعلام اینکه اگر من رای نیاوردم حتما تقلب شده است شروع کرد به هیاهو و اینکه فریاد کشید آی دزد آی دزد. داستان دزدی را که در مهلکه گرفتار آمده بود و برای فرار از آن فریاد می زد دزد را بگیرید را همه می دانیم . در این باره باید گفت متقلب بزرگ و تقلب اصلی خود موسوی بوده است که با رفتار مزورانه و منافقانه خود مبنی بر اعتقاد به قانون و نظام و اطاعت از ولی فقیه موجب شد که ١٣ میلیون نفر به او رای دهند والا اگر این چهره سیاه و خباثت آمیر را می شناختند بعید بود حتی یک رای هم از سوی ملت به او داده شود. در هر صورت آشوب های این سران فتنه، باعث شد بخشی از نقشه دشمنان در این انتخابات بزرگ عملی گردد. البته هوشیاری مردم و رهبری نگذاشت این کرکسان به اهدافشان برسند و با  در سراسر کشور به حمایت از نظام و انقلاب و اسلام، سیلی محکمی به دهان یاوه گویان و اجنبی پرستان و وطن فروشان زده شد که باید در یک کلام گفت : اصلاح طالبان و سران فتنه در این کشور برای همیشه مردند و آرزوهای اربابانشان به گور رفت.

منبع: http://mir60.persianblog.ir/

/ 0 نظر / 4 بازدید