همراه با نسیم صبحگاهی

سلامی چو بوی آشنایی

در شروع فصلی تازه و پر امید و نشاط

در بستانهای سبز و چمن زارهای زیبای دشت

در آسمانهای بیکران آبی و پر ابر و باد

اندرون آن می بینم افسانه هایی پر رمز و راز

رازی به بزرگی همه  انسان های روی زمین

این راز چیست؟ خود نمی دانم شاید کمی زود باشد

پس باید انتظار کشید

/ 0 نظر / 4 بازدید