آقای روحانی... آقای ظریف به ملت دلسوز پاسخ دهید

????آقای روحانی ، آقای ظریف صبر کنید... شمارا به خدا صبر کنید...
یادتان رفته وقتی:

??۱- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
 ❌کم‎سوادها

??۲- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌ قانون‌شکن‌ها

??۳- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌ بی‎دین‌ها

??۴- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌چقدر حسودید..

??۵- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌ افراطی‌ها

??۶- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌کاسبانِ تحریم

??۷- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌ بی‎شناسنامه‌ها

??۸- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
 ❌جیب‎بُرها

??۹- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌دنیا ندیده‌اید

??۱۰- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
 ❌مستضعفِ فکری‌ها

??۱۱- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌بی‌کارها

??۱۲- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌متوهّم‌ها

??۱۳- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌ دین نشناس‌ها

??۱۴- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌خطای دید دارید

??۱۵- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌بزدل‌ها

??۱۶- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
سروصدا نکنید

??۱۷- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
 ❌تخریب‌گرها

??۱۸- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌ زندگی‌تان در تفرقه است

??۱۹- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌بروید به جهنم

??۲۰- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌منتقدان فاسد

??۲۱- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌عقب مانده‌ها

??۲۲- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌مخلوقات ترسو

??۲۳- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌چرا می‌لرزید؟

??۲۴- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌تازه به دوران رسیده‌ها...

??۲۵- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌چرا هراسانید...

??۲۶- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌ آدم‌های عصرِ حجری...

??۲۷- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
 ❌هوچی‌بازها....

??۲۸- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌ تازه انقلابی شده‌اید..

??۲۹- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شماگفتید:
❌کودک شده‌اید...

??۳۰- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌ از خلقت خدا ایراد می‌گیرید..

??۳۱- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌شما عادت دارید از دیوار بالا بروید...

??۳۲- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌ ناراحتید تحریم‌ها لغو شده...

??۳۳- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌چطور می خواهید صورتتان را بشورید...

??۳۴- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌ آب و صابون بیاریم صورتتان را بشورید..

??۳۵- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌ چشمانتان را درمان کنید..

??۳۶- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌ بی‌فرهنگ‌های دروغگو..

??۳۷- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
 ❌بی‌عقل‌ها...

??۳۸- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌ منقلی‌ها...

??۳۹- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
 ❌از شکم‌سیری حرف نزنید...

??۴۰- گفتیم که مذاکره با آمریکا دیوانگی است و شما گفتید:
❌هووهای برجام...

??همه این صفاتِ ناپسند را، شما به کسانی گفتید که در طول چهار سالِ قبل، تلاش کردند تا به شما بفهمانند که؛۵
✔️اعتماد به آمریکا #دیوانگی است!

#آیا_متوجه_شدید؟؟
والعاقبه اللمتقین

/ 0 نظر / 42 بازدید