امروز روز تکلیف است نه همراهی با هوس رانان سیاسی

امروز که بواسطه بی تقوایی و قدرت طلبی و هواهای نفسانی عده ای از خواص از روی کج فهمی ونادانی قدرت تحلیل حوادث را از دست داده و خود را در مسیر زوال و نابودی قرار داده اند و با دشمنانمان دست رفاقت داده اند و تیشه به ریشه انقلاب و خون شهدا و میراث گرانبهای امام زده اند و ... دیگر جای تامل و ابهام برای کسانی که نیت و خلوص پاک برای انقلاب دارند باقی نگذاشته است. امروز یک کارگر ساده براحتی و آسانی حق و باطل را تمیز می دهد و نیاز به تحلیل های پیچیده ندارد. در این ٣٠ سال اکثریت قاطع مردم از کوچک و بزرگ در میدان انقلاب دوست و دشمن را شناخته اند. متاسفانه کسانی که دم از مبارزات و انقلابی بودن در گذشته می زنند امروز خود در جبهه باطل قرار گرفته اند و با کمال بیشرمی هر چه از دهانشان در می آید بیان می کنند. هنوز تاریخ زیاد نگذشته است کسانی مانند بنی صدر ملعون و رجوی کثیف و سران خائن گروهکها وافرادی مانند منتظری ... چگونه در مقابل انقلاب ایستادند و خواری و ذلت نصیبشان شد و امروز هم این طیف معاند با دوستان به ظاهر انقلاب هماهنگ و همکار در براندازی و کودتای رنگاررنگ می شوند. ٣٠ سال است که در هر انتخابات دشمنان خونخوار همین اراجیف تقلب و انتصاب وتخلف را وراجی می کردند چطور شد این دفعه این صدا از حلقوم برخی مدعیان انقلابی در آمد.

برادران و خواهران مسلمان : امروز همه وظیفه داریم با وحدت و انسجام و با قلم و بیان خود در مقابل این فتنه بایستیم و با پشتیبانی از انقلاب و ارکان و ارزش های آن، غرض ورزان کینه توز و بی تقوا را رسواتر از گذشته نماییم. اشخاصی که خود نمی خواهند در مسیر انقلاب قرار بگیرند و با اشرافیگری و ثروت اندوزی وتوطئه و اغتشاش می خواهند در مقابل ملت و انقلاب بایستند مطمئن باشند که انقلاب قائم به شخص نیست و این قطار عظیم انقلاب همچنان با اقتدار و صلابت به حرکت خود ادامه خواهد داد هر چند که مسافرانی که تحمل نور و خوبی و پاکی را ندارند از آن پیاده شوند .

امروز امربه معروف باید کرد و نهی از منکر . امروزباید تکلیف را ادا کرد نه خواست های حقیر عقب افتادگان سیاسی را.

والسلام و من اتبع الهدی

/ 0 نظر / 4 بازدید